Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/qesdskh/public_html/dostavkite.bg/inc/connect.php on line 17
 

Регистрaция »Преди да започнете да пазарувате от UK се регистирайте
за да получите вашата лична пощенска кутия на острова.


Общи условия

Общи условия за предоставяне и ползване
на услугите на Dostavkite.bg

1. Вашите отношения с Dostavkite.bg

1.1 Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете на Dostavkite.bg (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които Dostavkite.bg ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на условията на правно споразумение между вас и Dostavkite.bg . „Dostavkite.bg“ означава A PLUS Ltd.. (А ПЛЮС ЕООД - България), чийто основен адрес на управление е ул. "Ксилифорска" №17, Велико Търново, 5000, България. Този документ обяснява как е съставено това споразумение и посочва някои от условията в него.

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с Dostavkite.bg вашето споразумение с Dostavkite.bg винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.

1.3 Вашето споразумение с Dostavkite.bg включва освен универсалните условия и условията на всяко правно съобщение, имащо отношение към услугите. По-нататък всички те са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, вие можете да се запознаете с тях или в самата услуга, или чрез нейното използване.

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правна сила между вас и Dostavkite.bg по отношение на използването на услугите от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.2. Приемане на условията

2.1 За да използвате услугите, първо трябва да приемете условията. Не можете да използвате услугите, ако не приемете условията. 2.2 Можете да приемете условията, като:

(А) кликнете, за да потвърдите своето приемане на условията или съгласието си с тях, когато Dostavkite.bg ви е предоставил тази възможност в потребителския интерфейс на съответната услуга; или
(Б) започнете да използвате услугите. В този случай разбирате и приемате, че Dostavkite.bg ще счита вашето използване на услугите за приемане на условията от този момент нататък.

2.3 Не можете да използвате услугите и да приемете условията, ако

(a) не сте на законова възраст, за да сключвате договори с правна сила с Dostavkite.bg или

(б) ви е забранено да използвате услугите по законите на България или други страни, включително страната, в която живеете или от която използвате услугите.

2.4 Преди да продължите, трябва да отпечатате или да запазите в компютъра си копие от универсалните условия за вашия архив. (Отпечатай или Изтегли)

3. Език на условията

3.1 Когато Dostavkite.bg ви предоставя превод на английски или друг различен от български език текст на условията, приемате, че предоставеният превод е само за ваша информация и че текстът на български език регламентира отношенията ви с Dostavkite.bg

3.2 Ако има противоречие между посоченото в българския текст и посоченото в превода, текстът на български език има предимство.

4. Предоставяне на услугите от страна на Dostavkite.bg

4.1 Dostavkite.bg има дъщерни дружества и свързани юридически лица по света („Дъщерни дружества и свързани лица“). Понякога тези дружества ще ви предоставят услугите от името на Dostavkite.bg . Вие потвърждавате и приемате, че дъщерните дружества и свързаните лица имат право да ви предоставят услугите.

4.2 Dostavkite.bg постоянно прави нововъведения, за да осигури на своите потребители възможно най-добра практическа работа. Вие потвърждавате и приемате, че формата и естеството на услугите, които Dostavkite.bg предоставя, е възможно да се променят периодично, без да бъдете предварително известявани.

4.3 Вие потвърждавате и приемате, че като част от това постоянно обновление Dostavkite.bg може да преустанови (окончателно или временно) предоставянето на услугите (или на която и да е част от услугите) на вас или на други потребители изцяло по свое собствено усмотрение и без да ви известява предварително за това. Можете да престанете да използвате услугите по всяко време. Няма нужда да уведомявате изрично Dostavkite.bg когато престанете да използвате услугите.

4.4 Вие потвърждавате и приемате, че ако Dostavkite.bg деактивира достъпа до вашия профил, това може да ви попречи да използвате услугите, данните във вашия профил, както и файловете или другите видове съдържание, които се намират в него.

4.5 Вие потвърждавате и приемате, че въпреки че понастоящем Dostavkite.bg няма зададена фиксирана горна граница за количеството данни, които можете да изпращате или получавате чрез услугите, или за обема на хранилището, което се използва за осигуряването на която и да е от услугите, такава фиксирана горна граница може да бъде зададена от Dostavkite.bg във всеки един момент, по усмотрение на Dostavkite.bg .

5. Използване на услугите от ваша страна

5.1 За да използвате определени услуги, от вас може да се изисква да предоставите информация за себе си (например данни за самоличност или координати за връзка) като част от регистрационната процедура за услугата или като част от вашето непрекъснато използване на услугите. Вие приемате, че цялата регистрационна информация, която предоставите на Dostavkite.bg ще бъде винаги вярна, точна и актуална.

5.2 Вие приемате да използвате услугите само за цели, позволени от (а) условията и от (б) действащото законодателство, нормативни разпоредби, общоприети практики или указания на съответните правни органи (включително всички закони, отнасящи се до изнасянето на данни или софтуер до или от България или други съответни държави).

5.3 Вие приемате да не използвате (и да не опитвате да използвате) никоя от услугите с други средства, освен чрез интерфейса, предоставен от Dostavkite.bg освен ако това не ви е изрично позволено в отделно споразумение с Dostavkite.bg .

5.4 Вие приемате, че няма да се занимавате с никаква дейност, която смущава или възпрепятства услугите (или сървърите и мрежите, които са свързани с услугите).

5.5 Освен ако това не ви е позволено изрично в отделно споразумение с Dostavkite.bg вие приемате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате услугите с каквато и да било цел.

5.6 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че Dostavkite.bg не носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко нарушение на вашите задължения по силата на условията и за последиците (включително всички загуби или щети, понесени от Dostavkite.bg ) от всяко такова нарушение.

6. Защита на вашите пароли и профил

6.1 Вие приемате и разбирате, че носите отговорност за запазването на поверителността на паролите, свързани с всеки профил, през който използвате услугите.

6.2 Съответно, вие приемате, че носите цялата отговорност пред Dostavkite.bg за всички дейности, които се извършват през вашия профил.

6.3 Ако разберете, че паролата или профилът ви се използват от неупълномощено лице, вие приемате незабавно да уведомите Dostavkite.bg на адрес info@Dostavkite.bg

7. Вашата лична информация и нейната поверителност

7.1 За информация относно използваните от Dostavkite.bg практики за защита на данните моля, прочетете Декларацията за поверителност на Dostavkite.bg на адрес http://www.Dostavkite.bg/privacy.php Тази декларация обяснява как Dostavkite.bg използва вашата лична информация и как защитава нейната поверителност, когато използвате услугите.

7.2 Вие приемате вашите данни да бъдат използвани в съответствие с Декларацията за поверителност на Dostavkite.bg

8. Съдържание в услугите

8.1 Вие разбирате, че за цялата информация (като файлове с данни, писмен текст, компютърен софтуер, музика, аудио файлове или други звуконосители, снимки, видеоклипове или други изображения), която можете да използвате като част от услугите или чрез тях, отговорността изцяло се носи от лицето, което е източник на това съдържание. По-нататък цялата тази информация е наричана „Съдържание“.

8.2 Трябва да знаете, че съдържанието, което ви се предоставя като част от услугите, включващо освен всичко друго реклами в услугите и спонсорирано съдържание в услугите, е възможно да бъде защитено с права върху интелектуалната собственост, които се притежават от спонсорите или рекламодателите, предоставили това съдържание на Dostavkite.bg (или от други лица или дружества от тяхно име). Вие нямате право да изменяте, да отдавате под наем или на изплащане, да продавате, да разпространявате или да създавате производни творби на основата на това съдържание (изцяло или частично), освен ако нямате изрично разрешение за това от Dostavkite.bg или притежателите на това съдържание в отделно споразумение.

8.3 Dostavkite.bg си запазва правото (без да се задължава) да отсява, преглежда, маркира, филтрира, изменя, отхвърля или премахва всяко или която и да е част от съдържанието от всяка услуга.

8.4 Вие приемате, че носите цялата отговорност (и че Dostavkite.bg не носи никаква отговорност пред вас или пред други лица) за всяко създавано, предавано или показвано от вас съдържание при използването на услугите и за последиците от вашите действия (включително всички загуби или щети, понесени от Dostavkite.bg ) при това.

9. Права на собственост

9.1 Вие потвърждавате и приемате, че Dostavkite.bg (или лицензодателите на Dostavkite.bg ) притежават всички законови права, правомощия и дялове в услугите и върху тях, включително всички права върху интелектуалната собственост, която се съдържа в услугите (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света тези права съществуват). Вие потвърждавате също така, че услугите могат да съдържат информация, която е обозначена като поверителна от Dostavkite.bg и че няма да разкривате тази информация без предварителното писмено съгласие на Dostavkite.bg

9.2 Освен при наличие на друго писмено споразумение с Dostavkite.bg нищо в условията не ви дава правото да използвате търговски наименования, търговски марки, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни носители на марката на Dostavkite.bg

9.3 Ако изрично сте получили правото да използвате някой от тези носители на марката в отделно писмено споразумение с Dostavkite.bg тогава приемате, че използването на тези носители ще бъде по силата на това споразумение, на всички разпоредби на условията, които са в сила, и на указанията за използване на носителите на марката на Dostavkite.bg които периодично се актуализират.

9.4 С изключение на определения в Раздел 11 ограничен лиценз, Dostavkite.bg потвърждава и приема, че не получава от вас (или от ваши лицензодатели) никакви права, правомощия и дялове по силата на тези условия в или върху съдържанието, което вие изпращате, публикувате, предавате или показвате в услугите или чрез тяхното използване, включително всички свързани с това съдържание права върху интелектуална собственост (независимо дали тези права са регистрирани или не са и независимо в коя част на света тези права съществуват). Освен ако нямате друго писмено споразумение за това с Dostavkite.bg вие приемате, че носите отговорност за защитата и прилагането на тези права и че Dostavkite.bg няма задължение да прави това от ваше име.

9.5 Вие приемате да не премахвате, прикривате или променяте съобщенията за права на собственост (включително съобщенията за авторски права и търговски марки), които могат да бъдат включени към услугите или да се съдържат в тях.

9.6 Освен ако не сте упълномощени за това изрично в писмено споразумение с Dostavkite.bg вие приемате при използване на услугите да не използвате никакви търговски марки, марки на услуги, търговски наименования, логотипи на дружества и организации по начин, който може предумишлено или непредумишлено да доведе до объркване по отношение на собственика или упълномощения ползвател на такива марки, наименования или логотипи.

10. Лиценз от Dostavkite.bg

10.1 Dostavkite.bg ви дава персонален, валиден в целия свят лиценз без право на преотстъпване за неизключително и многократно използване на софтуера, предоставен ви от Dostavkite.bg като част от услугите, които получавате от Dostavkite.bg (наричан по-долу „Софтуерът“). Този лиценз е с единствена цел да ви даде възможност да използвате и се възползвате от услугите в предоставения от Dostavkite.bg вид и по разрешения от условията начин.

10.2 Нямате право (и не можете да давате на други лица право) да копирате, променяте, създавате производни творби, обратно да проектирате, декомпилирате или да правите други опити за извличане на изходния код на софтуера или части от него, освен ако това не е изрично разрешено или задължително по закон или ако не сте получили изрично и писмено право на това от Dostavkite.bg

10.3 Освен ако нямате изрично писмено разрешение за това от Dostavkite.bg нямате право да прехвърляте (или да подлицензирате) своите права за използване на софтуера, да предоставяте дялово участие в или върху своите права за използване на софтуера, както и по друг начин да прехвърляте която и да е част от своите права за използване на софтуера.

11. Лиценз за съдържанието от вас

11.1 Вие запазвате авторските права и всички други права, които вече притежавате за съдържанието, което подавате, публикувате или показвате в услугите или чрез тях. Като подавате, публикувате или показвате това съдържание, вие предоставяте на Dostavkite.bg постоянен, неотменим и валиден в целия свят лиценз за неизключително и многократно пресъздаване, адаптиране, изменяне, превеждане, публикуване, публично представяне, публично излагане и разпространяване на всяко подадено, публикувано или показано от вас съдържание в услугите или чрез тях. Единствената цел на този лиценз е да позволи на Dostavkite.bg да показва, разпространява и популяризира услугите и може да бъде отнеман за определени услуги, както е посочено в допълнителните условия на тези услуги.

11.2 Вие приемате, че този лиценз дава също право на Dostavkite.bg да предоставя такова съдържание на други дружества, организации или лица, с които Dostavkite.bg има споразумения за съвместно предоставяне на услуги, и да използва това съдържание във връзка с предоставянето на такива услуги.

11.3 Вие разбирате, че Dostavkite.bg извършвайки необходимите технически действия за предоставяне на услугите на своите потребители, може (a) да изпраща или разпространява вашето съдържание в различни обществени мрежи и в различни медии; и (б) да извършва такива промени във вашето съдържание, каквито са необходими, за да може то да отговаря и да се адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи, устройства, услуги или медии. Вие приемате, че този лиценз разрешава на Dostavkite.bg да извършва такива действия.

11.4 Вие потвърждавате и гарантирате на Dostavkite.bg че притежавате всички необходими права, правомощия и пълномощия за предоставяне на горепосочения лиценз.

12. Актуализации на софтуера

12.1 Софтуерът, който използвате, може периодично и автоматично да изтегля и инсталира актуализации от Dostavkite.bg . Тези актуализации служат за подобряване, обогатяване и развиване на услугите и могат да бъдат под формата на поправки, подобрени функции, нови софтуерни модули и напълно нови версии. Вие приемате да получавате такива актуализации (и разрешавате на Dostavkite.bg да ви ги доставя) като част от използването на услугите.

13. Приключване на вашите отношения с Dostavkite.bg

13.1 Условията продължават да бъдат в сила, докато не бъдат прекратени или от вас, или от Dostavkite.bg в съответствие с долуописаните правила.

13.2 Ако искате да прекратите правното си споразумение с Dostavkite.bg можете да го направите, като (а) уведомите Dostavkite.bg във всеки един момент и (б) като закриете своите профили за всички използвани от вас услуги, където Dostavkite.bg ви дава такава възможност. Вашето уведомление трябва да бъде изпратено писмено на адреса на Dostavkite.bg който е посочен в началото на тези условия.

13.3 Dostavkite.bg може във всеки един момент да прекрати правното си споразумение с вас, ако:

(А) Вие сте нарушили някоя от разпоредбите на условията (или сте извършили действия, които ясно показват, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате разпоредбите на условията); или

(Б) законът изисква това от Dostavkite.bg (например, когато предоставянето на услугите на вас е или стане незаконно); или

(В) партньорът, съвместно с когото Dostavkite.bg ви е предлагал услугите, прекъсне взаимоотношенията си с Dostavkite.bg или престане да ви предлага услугите; или

(Г) Dostavkite.bg е в процес на прекратяване на предоставянето на услугите на потребители в държавата, в която живеете или от която използвате услугата; или

(Д) Dostavkite.bg реши, че предоставянето на услугите на вас вече не е икономически изгодно.

13.4 Нищо в този раздел не засяга правата на Dostavkite.bg по отношение на предоставянето на услугите по силата на разпоредбите от Раздел 4 на условията.

13.5 Когато тези условия бъдат прекратени, всички права, задължения и отговорности по закон, от които вие и Dostavkite.bg сте се възползвали, на които сте били обект (или които са се натрупали с времето, докато условията са били в сила) или които са били определени като безсрочни, не се засягат от прекратяването, а разпоредбите на алинея 20.7 продължават да бъдат в сила за такива права, задължения и отговорности безсрочно.

14. Изключение от гаранциите

14.1 Услугите се предоставят „във вида, в който са“, като Dostavkite.bg нейните дъщерни дружества, свързани лица и лицензодатели не ви дават никакви гаранция по отношение на тях.

14.2 По-специално, Dostavkite.bg нейните дъщерни дружества, свързани лица и лицензодатели не декларират и не ви гарантират, че:

(А) използването на услугите от ваша страна ще отговаря на изискванията ви;

(Б) използването на услугите от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно;

(В) всяка информация, получена от вас в резултат на използването на услугите, ще бъде точна и надеждна, и

(Г) че дефекти в работата или функционалността на който и да е софтуер, предоставен ви като част от услугите, ще бъдат отстранени.

14.3 Никакви други условия, гаранции или правила (включително подразбиращи се такива за задоволително качество, годност за определена цел или съответствие с описание) не се отнасят за услугите, освен в степента, в която е указано изрично в условията.

14.4 Нищо в условията не засяга законните ви права като краен потребител, които не могат да се променят или отменят чрез договор.

15. Ограничение на отговорността

15.1 Нищо в тези условия не изключва или ограничава отговорността на Dostavkite.bg за загуби, която не може да бъде изключена или ограничена по силата на действащото законодателство.

15.2 По силата на общите разпоредби в алинея 15.1 по-горе Dostavkite.bg нейните дъщерни дружества, свързани лица и лицензодатели не носят отговорност пред вас за:

(А) всички косвени или произтичащи загуби, които може да са понесени от вас. Това включва всички пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на клиентела или професионална репутация, или понесена загуба на данни;

(Б) Каквито и да било загуби или вреди, които евентуално сте понесли, в резултат на:

(i) разчитане от ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на някоя реклама или в резултат на взаимоотношения или транзакция между вас и някой рекламодател или спонсор, чиято реклама се показва в услугите;

(ii) промени, които Dostavkite.bg може да направи в услугите или поради окончателно или временно прекъсване на предоставянето на услугите (или на отделни части от тях);

(iii) изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на съдържание и други комуникационни данни, поддържани или предавани от ваша страна при използването на услугите или чрез тях;

(iv) отказ или неспособност от ваша страна да предоставите на Dostavkite.bg точна информация за вашия профил;

(v) отказ или неспособност от ваша страна да запазите сигурността и поверителността на вашата парола и на информацията от вашия профил.

15.3 Ограниченията на отговорността на Dostavkite.bg пред вас в алинея 15.2 по-горе са в сила независимо дали Dostavkite.bg е била осведомена или е трябвало да бъде уведомена за възможността за възникване на подобни загуби.

16. Правила за авторските права и търговските марки

16.1 Съгласно правилата си Dostavkite.bg реагира на претенции за нарушени авторски права, които отговарят на съответното международно право за интелектуалната собственост и прекратява профилите на многократните нарушители.

16.2 Dostavkite.bg следва процедура за жалби във връзка с търговските марки по отношение на рекламната дейност на Dostavkite.bg

17. Реклами

17.1 Някои от услугите се издържат от рекламни приходи и може да показват реклами и обяви. Тези реклами може да се насочват според съдържанието на информацията, съхранена в услугите, според заявките, направени чрез услугите, или според друга информация.

17.2 Dostavkite.bg може да променя начина, формата и мащаба на рекламирането в услугите, без да ви известява за това специално.

17.3 В замяна на предоставения ви от Dostavkite.bg достъп за използване на услугите, вие приемате, че Dostavkite.bg може да пуска такива реклами в услугите.

18. Друго съдържание

18.1 Услугите могат да включват хипервръзки към други уебсайтове, съдържание или ресурси. Dostavkite.bg може да няма контрол върху уебсайтовете или ресурсите, предоставяни от различни от Dostavkite.bg дружества или лица.

18.2 Вие потвърждавате и приемате, че Dostavkite.bg не носи отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не проверява и одобрява реклами, продукти или други материали, намиращи се в такива уебсайтове или ресурси, или предлагани чрез тях.

18.3 Вие потвърждавате и приемате, че Dostavkite.bg не носи отговорност за загуби или щети, евентуално понесени от вас в резултат на наличието на тези външни сайтове или ресурси или в резултат на разчитането от ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на реклама, продукти или други материали в такива уебсайтове или ресурси или предлагани чрез тях.

19. Промени в условията

19.1 Dostavkite.bg може да прави периодично промени в универсалните условия или допълнителните условия. При въвеждането на такива промени, Dostavkite.bg изготвя нов вариант на универсалните условия и го публикува на адрес http://www.Dostavkite.bg/terms_of_use.php, а всички нови допълнителни условия ви се предоставят в свързаните с тях услуги или чрез тях.

19.2 Вие разбирате и приемате, че ако използвате услугите след датата, на която универсалните условия или допълнителните условия са били променени, Dostavkite.bg ще счита вашето използване за приемане на новите универсални условия или допълнителни условия.

20. Общи законови условия

20.1 Понякога, когато използвате услугите, може (в резултат на използването на услугите или чрез него) да използвате услуга, да изтеглите софтуер или да закупите стоки, които се доставят от друго лице или дружество. Вашето използване на тези други услуги, софтуер или стоки може да подлежи на отделни условия между вас и съответното дружество или лице. Ако е така, условията не засягат вашите правоотношения с другите дружества или лица.

20.2 Условията представляват пълното правно споразумение между вас и Dostavkite.bg регламентират вашето използване на услугите (с изключение на услуги, които Dostavkite.bg може да ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) и напълно заменят всякакви досегашни споразумения между вас и Dostavkite.bg по отношение на услугите.

20.3 Вие приемате, че Dostavkite.bg може да ви изпраща известия, включително отнасящи се до промени в условията, по имейл, обикновена поща или чрез публикации в услугите.

20.4 Вие приемате, че ако Dostavkite.bg не упражни или не използва някое от законовите права или обезщетения, които се съдържат в условията (или от които Dostavkite.bg има право да се възползва по силата на закон), това не се счита за официален отказ от правата на Dostavkite.bg и че тези права и обезщетения продължават да бъдат на разположение на Dostavkite.bg

20.5 Ако някой съд с правомощия да решава такива въпроси отсъди, че някоя от разпоредбите на тези условия е невалидна, тогава тази разпоредба отпада от условията, без това да засяга останалата част от условията. Останалите разпоредби на условията продължават да бъдат валидни и в сила.

20.6 Вие потвърждавате и приемате, че всеки член от групата дъщерни дружества на Dostavkite.bg се счита за бенефициент като трето лице по условията и че такива дружества имат право пряко да налагат и да разчитат на всяка разпоредба от условията, която предполага ползи за тях (или права в тяхна полза). Освен тях никое друго лице или дружество няма права на бенефициент като трето лице по условията.

20.7 Условията и взаимоотношенията ви с Dostavkite.bg според условията се подчиняват на законодателството на България. Вие и Dostavkite.bg приемате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се на територията на България, при разрешаване на всички правни въпроси, възникнали във връзка с условията. Независимо от това, вие приемате, че Dostavkite.bg продължава да има право да търси обезщетения по съдебен ред (или равностойни неотложни законови компенсации) във всяка една юрисдикция.Общи условия за приемане, транспортиране и доставяне на пратки

При поръчка на услугите на Dostavkite.bg Вие, в качеството си на “Подател”, приемате от Ваше име и от името на всяко друго лице, свързано с пратката, че тези Общи условия ще се прилагат от момента, в който Dostavkite.bg приеме пратката, освен ако в писмена форма не бъде договорено друго с упълномощен служител на Dostavkite.bg . С тези Общи Условия не се засягат правата Ви, предвидени за всяка отделна разновидност на услугата, за която е заплатено допълнително. “Пратка” означава всички документи или колети, пътуващи с една товарителница и транспортирани по начин избран от Dostavkite.bg - по въздух, земя или друг способ. Под “Товарителница” се разбира всеки етикет, създаден от автоматизираните системи на Dostavkite.bg въздушна товарителница или коносамент, за които са валидни тези общи условия. Dostavkite.bg носи ограничена отговорност за транспортирането на пратките. За по-голяма сигурност Подателят може по свое желание срещу допълнително заплащане да застрахова пратката си. (вж. по-долу за повече информация).

1. Митници, износ и внос. Упълномощаване на Dostavkite.bg

Dostavkite.bg при изпълнение на услугите може да извършва следните действия от името на Подателя:

Да попълва документи, променя кодове на продукти или услуги и заплаща мита или данъци, изисквани съгласно действащите нормативни актове; Да действа като представител на Подателя пред митническите органи при контрола на износа, както и като представител на Получателя при избора на посредник, който да извърши освобождаването на пратката от митницата;

Да пренасочва пратката към лицето, изпълняващо функцията на посредник по вноса или към друг адрес при поискване от лице, за което Dostavkite.bg знае, че разполага с правомощия да отправя такива искания.

1.1. Отказ от извършване на митнически услуги Dostavkite.bg запазва правото си да откаже извършването на митнически услуги по всяко време по свое усмотрение.

2. Отказ за приемане на пратка

Dostavkite.bg не приема пратки:

Които съдържат опасно вещество, стока или артикул, чието транспортиране е забранено или ограничено от IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт), ICAO (Международна организация за гражданско въздухоплаване) или някоя държавна институция или друга организация, имащи отношение и правомощия по тази дейност;

За които не е съставена митническа декларация, когато това се изисква по митническите разпоредби;

Когато реши, че не може да транспортира пратките безопасно или без нарушение на законовите изисквания (като животни, злато и сребро, валута, ценни книжа платими на приносител, скъпоценни метали и камъни, огнестрелни оръжия, части от такива оръжия и амуниции за тях, човешки тленни останки, порнография и забранени със закон наркотици/лекарства и други).

3. Доставка на пратки. Случаи, в които доставката е невъзможна.

Dostavkite.bg доставя пратките до адрес на Получателя, посочен от Подателя, но не задължително лично на Получателя. Пратки, адресирани до Получател, който има определен пункт на приемане на пратките му, се доставят до този приемен пункт. Dostavkite.bg не приема пратки, адресирани до пощенски кутии или пощенски кодове. В случай, че Получателят откаже да приеме или да заплати за доставката на пратката, или стойността й е занижена за целите на митническо облагане, или откриването на адреса на Получателя не е в рамките на възможното, Dostavkite.bg полага разумни усилия да върне пратката на Подателя за сметка на Подателя. Ако това се окаже невъзможно, Dostavkite.bg може да освободи, унищожи или продаде пратката за своя сметка, без това да поражда каквито и да е допълнителни задължения към Подателя или други лица, като използва приходите за покриване на стойността на услугите и свързаните с тях административни разходи, а остатъкът от сумата, ако има такъв, връща на Подателя.

4. Проверка

Dostavkite.bg има право да отваря и проверява пратките от съображения за сигурност без предварително уведомяване на Подателя.

5. Цени на пратките

Цената на пратката се изчислява върху по-голямото от реалното или обемното тегло, като Dostavkite.bg може да претегля и измерва повторно всяка отделна пратка, за да получи потвърждение на изчисленията. Когато дадена пратка не може да бъде доставена, Подателят заплаща или възстановява на Dostavkite.bg всички цени, мита и данъци, дължими за извършени или заплатени от Dostavkite.bg услуги от името на Подателя, Получателя или трета страна, както и всички направени или заплатени обезщетения, глоби и разходи съгласно Раздел 2.

6. Отговорност на Dostavkite.bg

Отговорността на Dostavkite.bg за загубена или повредена пратка е ограничена само до преки щети и в рамките за обезщетение на килограм, определени в настоящия Раздел 6. Всички други видове обезщетения за загуби или повреди са изключени (включително, но не са ограничени само до пропуснати ползи, приходи, лихви, бъдещи дейности), независимо от това, дали са преки или косвени, дори при положение, че рискът за такива загуби или повреди е посочен на Dostavkite.bg преди или след приемането на пратката, тъй като Подателят може да направи застраховка срещу всички специални рискове. Ако дадена Пратка се транспортира с комбинация от въздушен, сухопътен или друг вид транспорт се приема, че всяка загуба или повреда е възникнала при пренасянето й по въздух, освен ако не бъде доказано противното. Отговорността на Dostavkite.bg по отношение на всяка отделна транспортирана пратка се ограничава, без да се засягат разпоредбите на Раздели 7 до 11, до нейната действителна парична стойност, но не може да надхвърля сумата от 100 щатски долара или: 20 щатски долара на килограм за пратки, транспортирани по въздух или други несухопътни начини на транспортиране, или 10 щатски долара на килограм за пратки, транспортирани по суша.

В случаите на транспорт в рамките на България отговорността на Dostavkite.bg е ограничена до стойността на транспорта на съответната пратка. Обезщетенията се ограничават до едно на пратка, изплащането на което ще бъде пълно и окончателно по отношение на всички загуби или повреди, свързани с пратката. При положение, че Подателят счита тези обезщетения за недостатъчни, той трябва при подаване на пратката да декларира стойността на пратката и да поиска тя да бъде включена в застраховка съгласно разпоредбите на Член 8 (Застраховка на пратки) или да я застрахова самостоятелно, а когато подателят не е направил това, той поема всички рискове при загуба или повреда на пратката.

7. Срок за предявяване на рекламациите

Всички рекламации трябва да бъдат предявени към Dostavkite.bg в писмена форма в срок от 30 (тридесет) дни от деня, в който Dostavkite.bg е приел пратката, като при неспазване на този срок Dostavkite.bg не носи никаква отговорност.

8. Застраховка на пратки

Dostavkite.bg може да организира застраховане на пратката на Подателя за загуба или физически повреди на пратката, която покрива действителната парична стойност на пратката, при положение, че Подателят попълни раздела за застраховане на първата страница на товарителницата, или поиска това чрез автоматизираните системи на Dostavkite.bg и заплати съответната такса за застраховане. Застраховката на пратката не покрива косвени загуби или повреди, както и такива, причинени от забавяне доставката на пратката.

9. Забавени пратки

Dostavkite.bg ще положи всички разумни усилия да достави пратката съгласно обичайните срокове за доставка на Dostavkite.bg публикувани в актуалния Тарифен Справочник на Dostavkite.bg . Тези срокове не са гарантирани и тяхното спазване не съставлява част от договора. Dostavkite.bg не отговаря за щети или загуби, причинени от забавяне.

10. Обстоятелства извън контрола на Dostavkite.bg

Dostavkite.bg не носи отговорност за загуби или щети, възникнали вследствие на обстоятелства извън контрола на Dostavkite.bg . Те включват, но не се ограничават до: природни бедствия: земетресения, тайфуни, бури, наводнения и мъгли; “форс мажор” - непредвидени обстоятелства : войни, самолетни катастрофи или ембарго; всякакви дефекти или характеристики, свързани с естеството на пратката, дори в случай че са били известни на Dostavkite.bg ; бунт или гражданско неподчинение; всяко действие или пропуски на лица, които не са служители и не са в договорни отношения с Dostavkite.bg например Подателя, Получателя, трети страни, митници или други държавни органи; профсъюзни действия; електрически или магнитни повреди или изтриване на електронни или фотографски изображения, данни или записи.

11. Варшавска Конвенция

Ако Пратката се транспортира по въздух и включва крайно направление или престой в друга държава, освен тази, от която е изпратена, отговорността на Dostavkite.bg по отношение на причинени загуби или повреди се определя и в повечето случаи ограничава от Варшавската конвенция, ако тя е приложима.

12. Задължения и обезщетения от страна на Подателя

Подателят дължи обезщетение на Dostavkite.bg и не може да иска такова от него за причинени загуби или повреди в резултат на неспазване от страна на Подателя на приложимите закони или нормативни актове или нарушение на следните негови задължения:

Цялата информация, предоставена от Подателя или неговите представители да е пълна и точна;
Пратката да е подготвена от служители на Подателя в охраняеми помещения;
Подателят да е наел надежден персонал за подготвянето на пратката;
Подателят да е осигурил защита на пратката от действия на неупълномощени лица в процеса на подготовка, съхранение и транспортиране до Dostavkite.bg ;
Пратката да е подходящо обозначена, адресирана и опакована, така че да се осигури безопасното й транспортиране при условия на обикновено внимание и манипулация;
Да са спазени всички приложими митнически закони, закони за внос и износ, и други закони и разпоредби; Товарителницата да е подписана от упълномощен представител на Подателя, като тези Общи условия остават обвързващи и приложими за Подателя.

13. Маршрут на пратката

Подателят приема всички маршрути и отклонения на пратката, включително възможността тя да бъде транспортирана с междинен престой на определени места.

14. Законодателство

Всеки спор, възникнал във връзка с настоящите Общи условия, по желание на Dostavkite.bg подлежи на разрешаване под неизключителната юрисдик


Регистрирай се
e-mail *  
Адрес за доставка
 
Име и Фамилия *
Фирма *
ЕИК (Булстат) *
МОЛ *
GSM *  
Населено място *
/въведете населено място или п.код/
п. код
/попълва се автоматично при
избор на населено място
улица *
ул. номер *
или
квартал *
бл. *
вх.
ет.
ап.
офис на Еконт *
парола *
повтори паролата *
 
код за проверка * генерирай нов код    въведете кода
 
Полетата отбелязани със * са задължителни!
Попълнете ги на Български.
 
Условия за ползване      Права и задължения      Свържете се с нас      Пратки без ID 0